Rodzina wiejska a miejska

Rodzina wiejska ewoluowała od rodziny chłopskiej po wiejską rodzinę pracowniczą. Z początku tok życia rodziny wyznaczała praca na gospodarstwie, uprawa roli, zbiór plonów, co także wpływało na podział obowiązków w rodzinie, wzajemne relacje. Obecnie stan ten uległ zmianie. Dorośli pracują poza rolnictwem, często rezygnując z prowadzenia gospodarstw, z uprawy roli. Uległa także przeobrażeniom struktura rodziny, z rodziny wielopokoleniowe do rodziny małe. Zmienił się podział obowiązków, teraz dzielone są one po równo, między rodzicami a dziećmi widoczne są relacje partnerskie. Bez zmian pozostaje jednak względnie homogeniczny charakter i nacechowanie różnymi formami solidarności i współdziałania. Natomiast rodziny miejskie charakteryzują się osłabioną więzią lokalną między ludźmi. Rodzina ta zamyka się na relacje sąsiedzkie. Opiera się na realizowaniu celów wewnętrznych, zawodowych, rodzinnych. Ogranicza się także utrzymywanie kontaktów z krewnymi. Rodzina podlega ciągłej analizie, obserwacji, zmienia się, próbuje nadążyć nad zmianami zewnętrznymi, podporządkowuje swoich członków do aktualnych wymogów .W oby dwóch tych przypadkach całkiem inaczej także podchodzi się do nauki dziecka. W miastach nie zwraca się na to aż tak dużej uwagi. Co innego na wsiach gdzie każdy wie jak uczy się dziecko sąsiada. Ale z drugiej strony nadal na wsiach można spotkać się z przekonaniem, że dzieciom nie potrzebne jest wychowanie skoro mają oni w przyszłości objąć gospodarstwo. I wówczas nie przykłada się dużej uwagi na to czy dzieci chodzą do szkoły i jakie mają oceny.

Both comments and pings are currently closed.